top of page
Zoeken
  • Craig Biddle

Onafhankelijk Denken, Moraliteit en Vrijheid


De volgende tekst is een vertaalde versie van het artikel van Craig Biddle, dat oorspronkelijk is gepubliceerd in The Objective Standard en vertaald is door Anis Benhayyoun.


Waarom accepteren we de politieke ideeën die we accepteren? Waarom omarmen we de morele ideeën die we omarmen? Houden we op elk gebied dezelfde cognitieve standaard aan? Dat zouden we moeten.

Merk op dat geen enkele voorstander van vrijheid zou zeggen dat iemand die opgevoed wordt in een gezin of cultuur waar linkse ideeën worden aanvaard, die ideeën zonder meer moet aanvaarden. Evenmin zouden we zeggen dat iemand die wordt opgevoed in een kapitalistisch of vrijheidslievend gezin of cultuur, die ideeën klakkeloos moet accepteren.


Waarom? Waarom weten we dat het verkeerd zou zijn politieke ideeën te aanvaarden alleen omdat anderen dat doen? We weten dat omdat we erkennen dat onafhankelijk denken over politieke zaken gepast is.


Helaas zijn er maar weinig voorstanders van vrijheid die dezelfde standaard aanhouden als het om morele zaken gaat.

Hoeveel mensen zijn opgevoed in een gezin of cultuur waarin altruïsme - het idee dat we een morele plicht hebben om anderen te dienen - als correct wordt beschouwd? Bijna 100 procent. En hoeveel zijn bereid zich af te vragen of altruïsme waar is? Zeer weinig. Dit is voor een groot deel de reden waarom we onze vrijheden verliezen - vooral onze economische vrijheden.

Om te zien waarom dit zo is, kijken we kort naar wat vrijheid is, wat zij mogelijk maakt, en wat altruïsme daarover te zeggen heeft. Daarna gaan we in op de aard van onafhankelijk denken, de eisen die het stelt aan morele kwesties, en wat dit betekent voor voorstanders van vrijheid.


Vrijheid is de politieke voorwaarde waaronder fysieke dwang wettelijk is uitgesloten van sociale relaties. Deze voorwaarde is afhankelijk van en wordt bekrachtigd door het morele beginsel van individuele rechten - het idee dat ieder mens het morele voorrecht heeft om naar eigen inzicht te handelen voor zijn eigen doeleinden. Omdat fysiek geweld het enige is dat iemand ervan kan weerhouden naar eigen inzicht te handelen, vereist de vestiging en instandhouding van vrijheid een regering die zich toelegt op het verbieden van fysiek geweld - inclusief indirect geweld, zoals fraude - in sociale relaties; en die geweld alleen gebruikt als vergelding en alleen tegen degenen die het gebruik ervan initiëren.1


In vrijheid is ieder individu vrij om te handelen zoals hij wil - ongeacht wat anderen van zijn keuzes denken of vinden. De enige voorwaarde is dat hij de rechten van anderen niet mag schenden, wat betekent dat hij anderen niet mag dwingen tegen hun eigen oordeel in te handelen. Onder vrijheid is iedereen bijvoorbeeld vrij om zoveel geld te verdienen als hij wil en kan verdienen, en vrij om dat geld naar eigen inzicht te gebruiken - hetzij om te sparen voor het pensioen, hetzij om te investeren in een bedrijf, hetzij om een ziektekostenverzekering te kopen, hetzij om boodschappen te doen, hetzij om een jacht te kopen.


Onder vrijheid mag niemand, ook de overheid niet, iemand ervan weerhouden naar eigen inzicht te handelen, rijkdom te produceren of het product van zijn inspanning te houden. Met andere woorden, onder vrijheid - echte vrijheid, het soort vrijheid waarin eigendomsrechten worden erkend en beschermd - zijn mensen vrij om volledig egoïstisch te zijn. Zoals Karl Marx klaagde: "Het recht van de mens op eigendom is het recht om van zijn bezittingen te genieten en daarover te beschikken"; het is het recht om dat te doen "zonder aanzien des persoons, onafhankelijk van de maatschappij"; het is "het recht van het egoïsme". "2 Marx had niet vaak gelijk, maar hier heeft hij gelijk over.


Daarom moet men, zoals ik vele malen en op vele manieren in dit tijdschrift heb betoogd, als men de politiek van de vrijheid wil verdedigen, de ethiek van het eigenbelang verdedigen. De eerste is een toepassing van de tweede. En dit is de reden waarom altruïsme volledig onverenigbaar is met vrijheid.

Volgens het altruïsme zijn wij de hoeder van onze broeders en moeten wij onze naasten liefhebben zoals wij onszelf liefhebben. We mogen hun behoeften of verlangens niet negeren; we mogen niet alleen onze eigen gekozen doelen en waarden nastreven; we moeten onze waarden, onze tijd, ons geld opofferen in het zogenaamde belang van anderen of "het grotere goed". De politieke implicatie van altruïsme is, zoals Marx het formuleerde: "Van ieder naar zijn vermogen, aan ieder naar zijn behoeften. "3 Of, zoals Barack Obama het voorschrift verwoordt, we moeten "de rijkdom ronddelen" omdat "dat goed is voor iedereen. "4


Terwijl het beginsel van rechten mensen erkent als individuen die de vrijheid hebben om hun waarden na te streven en voor zichzelf te leven, beschouwt de moraal van het altruïsme mensen als radertjes in een collectief die hun waarden moeten opofferen en voor anderen moeten leven. Auguste Comte, de filosoof die de term "altruïsme" bedacht, formuleerde het duidelijk: "Leven voor anderen' is 'voor ons allen een voortdurende plicht' en 'de definitieve formule van de menselijke moraal'; hieruit volgt dat 'alle eerlijke en verstandige mensen, van welke partij dan ook, het er met elkaar over eens zouden moeten worden om de doctrine van de rechten uit te bannen'. Altruïsme, vervolgde Comte, "kan de notie van rechten niet verdragen, want een dergelijke notie berust op individualisme." Uitgaande van het altruïsme, concludeerde hij, "[zijn] rechten even absurd als immoreel. . . . Het hele begrip moet dus volledig worden afgeschaft. "5


Dat een plicht om voor anderen te leven onverenigbaar is met vrijheid is bijna vanzelfsprekend waar. De prangende vraag voor voorstanders van vrijheid is: Waarom accepteert iemand het idee dat altruïsme waar is? Is het waar omdat dat de algemene consensus is? Dat is geen reden; het is de logische denkfout van het beroep op de massa. Is het waar omdat ouders, predikers en leraren erop aandringen dat leven voor anderen goed is? Dat is geen reden; het is de drogreden van het beroep op autoriteit. Is het waar omdat "God" het zegt? Dat is geen reden; het is (op zijn best) een andere vorm van beroep op autoriteit.

Waarom accepteren mensen altruïsme dan als waar? Wat is de reden om "voor anderen te leven"? Feit is, dat er geen reden is om voor anderen te leven - en daarom heeft nog nooit iemand een reden gegeven. Er wordt alleen een beroep gedaan op consensus, autoriteiten, en verhalen die zeggen dat we voor anderen moeten leven.


Als we om vrijheid geven, moeten we redenen eisen ter ondersteuning van de morele ideeën die op enigerlei wijze de vrijheid beïnvloeden. We moeten onszelf verplichten tot het beleid van onafhankelijk denken - het beleid om altijd naar de feiten van een zaak te kijken en ons eigen oordeel te vormen op basis van observatie, bewijs en logica.


Dat anderen beweren dat een idee waar is, maakt het nog niet waar. Zelfs als de conclusies van anderen toevallig juist zijn, als we niet begrijpen waarom ze juist zijn, dan weten we niet dat ze juist zijn.

Denk eens na over wat het betekent om iets te begrijpen. Het betekent te begrijpen wat onder het idee in kwestie staat, wat het ondersteunt, wat het in de werkelijkheid verankert. Als we niet weten wat een idee ondersteunt, als we de feiten niet kennen die er aanleiding toe geven, dan begrijpen we het niet. Bijvoorbeeld, als iemand ons vertelt dat het universum slechts zesduizend jaar oud is, maar we kennen de (vermeende) feiten niet die deze bewering ondersteunen, dan weten we niet of het waar is; we weten alleen dat iemand gelooft dat het waar is. Evenzo, als iemand ons vertelt dat de Aarde rond de Zon draait, maar we kennen de feiten niet die tot die conclusie leiden, dan weten we niet echt dat de Aarde rond de Zon draait; we weten alleen dat iemand ons verteld heeft dat het zo is. Zoals de filosoof John Locke het zo welsprekend zei:


"Wij mogen met evenveel recht hopen te zien met andermans ogen als te weten door andermans begrip. Zoveel als wij zelf beschouwen en begrijpen van waarheid en rede, zoveel bezitten wij van echte en ware kennis. Het drijven van andermans meningen in ons brein maakt ons niet meer wetend, hoewel zij toevallig waar zijn."6


Net zoals we geen kosmologische ideeën aanvaarden alleen maar omdat anderen zeggen dat ze waar zijn - en net zoals we geen politieke ideeën aanvaarden alleen maar omdat anderen zeggen dat ze waar zijn - zo zouden we ook geen morele of filosofische ideeën moeten aanvaarden alleen maar omdat anderen zeggen dat ze waar zijn.


Onafhankelijk denken - of de deugd van onafhankelijkheid - is de verplichting om altijd zelf naar de werkelijkheid te kijken, om altijd bewijzen of redenen te eisen ter ondersteuning van de ideeën die je aanvaardt, om altijd vol te houden dat de ideeën die je aanvaardt zinvol zijn.


Ga eens na wat het betekent dat een idee zinvol is. Het betekent dat het idee het zintuiglijk niveau haalt - dat het in iemands geest verbonden is met het bewijs van iemands zintuigen. Als we niet weten hoe een abstract idee - zoals de gepastheid van vrijheid of het beginsel van rechten - verbonden is met de zintuiglijke werkelijkheid, dan heeft het idee voor ons geen zin. En als we ideeën aanvaarden die voor ons geen zin hebben, dan zijn die ideeën, in Locke's memorabele uitdrukking, slechts "het zweven van de meningen van anderen in onze hersenen".


Altruïsme is niet logisch. Er zijn geen waarneembare feiten die de bewering ondersteunen dat we een plicht hebben om voor anderen te leven. Altruïsme aanvaarden is aanvaarden dat de mening van anderen in je brein blijft zweven.


Terwijl altruïsme op een zinloze manier het leven voor anderen en het verwerpen van rechten als moreel ideaal stelt, stelt egoïsme op een zinvolle manier het leven voor zichzelf en het respecteren van rechten als moreel ideaal.


Volgens het egoïsme is datgene wat het leven van de mens bevordert het goede; datgene wat het schaadt of vernietigt het slechte.7 Dit principe is gebaseerd op het aantoonbare feit dat de enige reden waarom we waarden of moraliteit nodig hebben is om te leven en te gedijen. Zoals de filosofe Ayn Rand opmerkte, hebben we, als we niet willen leven en welvaren, helemaal geen waarden of moraliteit nodig; we kunnen gewoon ophouden met denken en handelen, en de natuur zal zijn gang gaan. Onze behoefte aan morele begeleiding ontstaat alleen als we ervoor kiezen om te leven en alleen met het doel om ons leven in stand te houden en te bevorderen.8


Het egoïsme stelt dat ieder individu zijn eigen levensbevorderende waarden moet nastreven (als je het wilt, moet je ervoor werken), dat ieder individu de eigenlijke begunstigde is van zijn eigen daden (als je het maakt, bezit je het), en dat ieder individu de individuele rechten moet respecteren - met inbegrip van het eigendomsrecht (als iemand anders iets maakt, bezit hij het).

Het principe van egoïsme kan worden begrepen: het wordt ondersteund door het feit dat het nastreven van waarden, productief zijn, het houden van het product van iemands inspanning, en het respecteren van de rechten van anderen vereisten zijn van het menselijk leven. Negatief gezegd, als mensen dergelijke handelingen niet verrichten, kunnen zij niet leven. En in de mate dat mensen gedwongen worden tegen hun eigen oordeel in te handelen of afstand te doen van het product van hun inspanning - d.w.z. in de mate dat zij als lijfeigenen of slaven worden behandeld - kunnen zij niet ten volle als mensen leven.

Het principe van egoïsme is logisch: We zien dat mensen naar eigen inzicht moeten handelen, produceren en handelen om te kunnen leven en bloeien. We kunnen zien dat wanneer mensen gedwongen worden tegen hun oordeel in te handelen, zij niet in overeenstemming met hun oordeel kunnen handelen. We kunnen zien dat vrijheid handelen uit eigenbelang mogelijk maakt, en dat dwang dit tegenwerkt.

Hoewel er geen reden is om op een zelfzuchtige manier te handelen of de rechten van anderen te schenden, is er wel een reden om op een zelfzuchtige manier te handelen en de rechten van anderen te respecteren. De reden is dat dit beleid een vereiste is voor menselijk leven en geluk - met inbegrip van, het belangrijkste, ons eigen leven en geluk. Betere argumenten zijn er niet.


Het is even verkeerd om morele ideeën te aanvaarden op basis van geloof of autoriteit als politieke ideeën te aanvaarden op basis van geloof of autoriteit - en het eerste is schadelijker voor ons denken omdat moraliteit fundamenteler is dan politiek. Onze opvattingen over wat waar is op het gebied van de moraal leiden tot onze opvattingen over wat waar is op het gebied van de politiek.


Moraliteit definieert het goede. Politiek neemt het idee van het goede - zoals gedefinieerd door het moraal - en past dit toe op de vraag hoe mensen in een samenleving moeten samenleven. Als moreel zijn betekent dat je je eigen waarden opoffert en voor anderen leeft, dan zal een "goede" samenleving erop toezien dat we dienovereenkomstig offeren. Als moreel zijn wordt opgevat als het nastreven van je eigen waarden, het leven voor jezelf en het respecteren van de rechten van anderen, dan zal een goede samenleving het recht van ieder individu op zijn leven, vrijheid, eigendom en het nastreven van geluk erkennen en beschermen.


Van altruïsme en egoïsme is het ene een zweverige mening; het andere is logisch. Voorstanders van vrijheid moeten zelf nadenken, zodat ze kunnen zien wat wat is. Anders kunnen we verwachten dat toegewijde altruïsten hun missie uitvoeren, die, in Comte's gedenkwaardige uitdrukking, erin bestaat rechten "volledig weg te doen.”Eindnoten

1. See Ayn Rand, “What Is Capitalism?,” in Capitalism: The Unknown Ideal (New York: Signet, 1967), p. 19.

2. Karl Marx, “On the Jewish Question,” in Karl Marx: Selected Writings, 2nd ed., edited by David McLellan (New York: Oxford University Press, 2000), p. 60.

3. Karl Marx, Critique of the Gotha Programme, part 1 (1875), http://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm.

4. Barack Obama’s answer to a question from “Joe the Plumber,” http://www.youtube.com/watch?v=RZcEHLr4gBg.

5. Auguste Comte, The Catechism of Positive Religion, translated by Richard Congreve (London: John Chapman, 1852), pp. 309, 313, 332–33 (emphasis removed).

6. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 27th ed. (London: T. Tegg and Son, 1836), p. 49.

7. Ayn Rand, The Virtue of Selfishness (New York: Signet, 1962), pp. 16–18.

8. See Ayn Rand, “Causality Versus Duty” in Philosophy: Who Needs It (New York: Signet, 1982), pp. 95–101; and Craig Biddle, Loving Life: The Morality of Self-Interest and the Facts that Support It (Richmond: Glen Allen Press, 2002), pp. 43–52.


Comments


bottom of page