top of page
Zoeken
  • Craig Biddle

Individualisme vs. Collectivisme: Onze toekomst, onze keuzeDe volgende tekst is een vertaalde versie van het artikel van Craig Biddle, dat oorspronkelijk is gepubliceerd in The Objective Standard en vertaald is door Anis Benhayyoun.


Het fundamentele politieke conflict in de westerse wereld vandaag, zoals het al een eeuw lang is, individualisme versus collectivisme. Hoort het leven van het individu bij hem of behoort het toe aan de groep, de gemeenschap, de maatschappij, of de staat? Nu de overheid zich steeds sneller uitbreidt - en steeds meer van ons geld uitgeeft aan sociale voorzieningen en financiële reddingsoperaties voor bedrijven, en zich steeds meer bemoeit met onze zaken en ons leven - is de behoefte aan duidelijkheid over deze kwestie nog nooit zo groot geweest. Laten we beginnen met het definiëren van de termen in kwestie.

Individualisme is het idee dat het leven van het individu aan hem toebehoort en dat hij een onvervreemdbaar recht heeft om het leven te leiden zoals het hem het beste uitkomt, om naar eigen inzicht te handelen, om het product van zijn inspanning te behouden en te gebruiken, en om de waarden van zijn keuze na te streven. Het is het idee dat het individu soeverein is, een doel op zich, en de fundamentele eenheid van morele zorg. Dit is het ideaal dat de Amerikaanse stichters uiteengezet en nagestreefd hebben toen zij de Onafhankelijkheidsverklaringen de Grondwet opstelden en een land creëerden waarin de rechten van het individu op leven, vrijheid, eigendom en het nastreven van geluk erkend en beschermd dienden te worden.


Collectivisme is het idee dat het leven van het individu niet aan hem toebehoort maar aan de groep of samenleving waarvan hij slechts deel uitmaakt, dat hij geen rechten heeft en dat hij zijn waarden en doelen moet opofferen voor het "grotere goed" van de groep. Volgens het collectivisme is de groep of de maatschappij de basiseenheid van morele zorg, en is het individu alleen van waarde voor zover hij de groep dient. Zoals een voorstander van dit idee het formuleert: "De mens heeft geen rechten, behalve die de maatschappij hem toestaat te genieten. Vanaf de dag van zijn geboorte tot de dag van zijn dood laat de maatschappij hem bepaalde zogenaamde rechten genieten en ontneemt hem andere; niet omdat de maatschappij het individu speciaal wil bevoordelen of onderdrukken, maar omdat haar eigen behoud, welzijn en geluk de belangrijkste overwegingen zijn. "1

Individualisme of collectivisme - welke van deze ideeën is juist? Welke heeft de feiten aan zijn kant?


Het individualisme doet dat, en we kunnen dit zien op elk niveau van filosofisch onderzoek: van de metafysica, de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de fundamentele aard van de werkelijkheid; tot de epistemologie, de tak die zich bezighoudt met de aard en de middelen van kennis; tot de ethiek, de tak die zich bezighoudt met de aard van waarde en juist menselijk handelen; tot de politiek, de tak die zich bezighoudt met een juist sociaal stelsel.


We zullen ze achtereenvolgens behandelen.


Metafysica, individualisme en collectivisme

Wanneer we naar de wereld kijken en mensen zien, zien we afzonderlijke, verschillende individuen. De individuen kunnen zich in groepen bevinden (bijvoorbeeld in een voetbalteam of in een zakelijke onderneming), maar de ondeelbare wezens die we zien zijn individuele mensen. Ieder heeft zijn eigen lichaam, zijn eigen geest, zijn eigen leven. Groepen, voor zover zij bestaan, zijn niets meer dan individuen die zijn samengekomen om samen te werken voor een bepaald doel. Dit is een waarneembaar feit over de manier waarop de wereld in elkaar zit. Het is geen kwestie van persoonlijke mening of sociale conventie, en het is niet rationeel betwistbaar. Het is een feit op perceptueel niveau, een metafysisch gegeven feit. De dingen zijn wat ze zijn; mensen zijn individuen.

Een prachtige verklaring van het metafysische feit van individualisme werd gegeven door ex-slaaf Frederick Douglass in een brief die hij schreef aan zijn ex-" slavenmeester" Thomas Auld nadat hij ontsnapt was aan de slavernij in Maryland en naar New York vluchtte. "Ik heb vaak gedacht dat ik u de redenen zou willen uitleggen waarom ik mijzelf heb gerechtvaardigd door van u weg te lopen," schreef Douglass. "Ik schaam me bijna om dat nu te doen, want tegen die tijd heb je ze misschien zelf al ontdekt. Ik zal ze echter even opnoemen." Zie je, zei Douglass,


“Ik ben mezelf, jij bent jezelf, we zijn twee verschillende personen, gelijke personen. Wat jij bent, ben ik ook. Jij bent een man, en ik ook. God schiep beiden, en maakte ons aparte wezens. Ik ben van nature niet aan jou gebonden, en jij niet aan mij. De natuur laat jouw bestaan niet van mij afhangen, of het mijne van het jouwe. Ik kan niet op jouw benen lopen, of jij op de mijne. Ik kan niet ademen voor jou, of jij voor mij; ik moet ademen voor mezelf, en jij voor jezelf. Wij zijn afzonderlijke personen, en zijn elk gelijkelijk voorzien van vermogens die nodig zijn voor ons individuele bestaan. Door u te verlaten, nam ik niets anders dan wat mij toebehoorde, en verminderde op geen enkele manier uw middelen om een eerlijk bestaan te verwerven. Uw vermogens bleven de uwe, en de mijne werden nuttig voor hun rechtmatige eigenaar.”2


Hoewel je kunt twisten over het idee dat "God" mensen schept, is Douglass' metafysische basis duidelijk goed. Mensen zijn van nature verschillende, afzonderlijke wezens, elk met zijn eigen lichaam en zijn eigen vermogens die nodig zijn voor zijn eigen bestaan. Mensen zijn op geen enkele manier metafysisch aan elkaar verbonden of van elkaar afhankelijk; ieder moet zijn eigen verstand gebruiken en zijn eigen lichaam sturen; niemand anders kan dat voor hem doen. Mensen zijn individuen. "Ik ben mezelf; jij bent jezelf; wij zijn twee verschillende personen."


Het individu is metafysisch echt; hij bestaat in en uit zichzelf; hij is de basiseenheid van het menselijk leven. Groepen of collectieven van mensen - of het nu families, partnerschappen, gemeenschappen of samenlevingen zijn - zijn niet metafysisch echt; ze bestaan niet op zichzelf; ze zijn geen fundamentele eenheden van het menselijk leven. Het zijn eerder een aantal individuen. Dit is perceptueel vanzelfsprekend. We kunnen zien dat het waar is.


Wie zegt iets anders? Collectivisten doen dat. John Dewey, een vader van het pragmatisme en het moderne "liberalisme", legt de collectivistische opvatting als volgt uit:

"De maatschappij in haar verenigde en structurele karakter is het feit van de zaak; het niet-sociale individu is een abstractie waartoe men komt door zich voor te stellen wat de mens zou zijn als al zijn menselijke eigenschappen werden weggenomen. De maatschappij, als een werkelijk geheel, is de normale orde, en de massa als een aggregaat van geïsoleerde eenheden is fictie."3


Volgens het collectivisme is de groep of de maatschappij metafysisch gezien de werkelijkheid en is het individu slechts een abstractie, een fictie.4"


Dit is natuurlijk belachelijk, maar daar heb je het. In de metafysica van het collectivisme zijn u en ik (en meneer Douglass) fictief, en worden we pas echt voor zover we op de een of andere manier een relatie aangaan met de maatschappij. Hoe we precies met het collectief moeten samenhangen om deel uit te maken van het "echte geheel", daarover zullen we dadelijk meer horen.


Laten we ons nu richten op de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de aard van de kennis.


Epistemologie, individualisme en collectivisme

Wat is kennis? Waar komt het vandaan? Hoe weten we wat waar is? Kennis is een mentaal begrip van een feit (of feiten) van de werkelijkheid dat wordt bereikt door perceptuele waarneming of een daarop gebaseerd redeneringsproces.5 Wie kijkt naar de werkelijkheid, hoort de werkelijkheid, raakt de werkelijkheid aan, redeneert over de werkelijkheid - en verwerft daardoor kennis van de werkelijkheid? Dat doet het individu. Het individu bezit ogen, oren, handen en dergelijke. Het individu bezit verstand en het vermogen om dat te gebruiken. Hij neemt de werkelijkheid waar (b.v. honden, katten en vogels, en de dood); hij integreert zijn waarnemingen in begrippen (b.v. "hond", "dier" en "sterfelijk"); hij integreert zijn begrippen in generalisaties (b.v. "honden kunnen bijten" en "dieren zijn sterfelijk"); hij vormt principes (b.v. "dieren, ook de mens, moeten bepaalde handelingen verrichten om in leven te blijven" en "de mens heeft vrijheid nodig om te kunnen leven en bloeien"). Enzovoort. Kennis is een product van de perceptuele waarnemingen en mentale integraties van individuen.


Natuurlijk kunnen individuen leren van andere mensen, zij kunnen anderen leren wat zij geleerd hebben - en zij kunnen dat doen in groepen. Maar bij een dergelijke overdracht van kennis moeten de zintuigen van het individu het waarneembare doen, en zijn geest het integrerende. Groepen hebben geen zintuigen of verstand; alleen individuen hebben dat. Ook dit is simpelweg onweerlegbaar.


Maar dat weerhoudt collectivisten er niet van het te ontkennen.

Het relevante epistemologische principe, schrijft Helen Longino (voorzitter van de filosofie-afdeling aan de Stanford Universiteit) is dat "kennis wordt geproduceerd door cognitieve processen die fundamenteel sociaal zijn". Toegegeven, zegt ze, "zonder individuen zou er geen kennis zijn" omdat "het via hun zintuiglijk systeem is dat de natuurlijke wereld de cognitie binnenkomt... De activiteiten van kennisconstructie zijn echter de activiteiten van individuen in interactie"; dus kennis "wordt niet geconstrueerd door individuen, maar door een interactieve dialogische gemeenschap."6


Dit kun je niet verzinnen. Maar een "interactieve dialogische gemeenschap" kan dat wel.

Hoewel het waar is (en onopgemerkt zou moeten blijven) dat individuen in een samenleving ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren, blijft het een feit dat het individu, niet de gemeenschap, een verstand heeft; het individu, niet de groep, doet het denkwerk; het individu, niet de samenleving, produceert kennis; en het individu, niet de samenleving, deelt die kennis met anderen die, op hun beurt, hun individuele verstand moeten gebruiken om die kennis te kunnen vatten. Elk individu dat ervoor kiest de feiten van de werkelijkheid waar te nemen, kan zien dat dit zo is. Het feit dat bepaalde "filosofen" (of "dialogische gemeenschappen") dit ontkennen heeft geen invloed op de waarheid van de zaak.

De juiste epistemologie - de waarheid over de aard en de bron van kennis - ligt aan de kant van het individualisme, niet van het collectivisme. De volgende stap zijn de respectieve opvattingen over moraliteit die uit deze grondslagen voortvloeien.


Ethiek, individualisme en collectivisme

Wat is de aard van goed en slecht, goed en fout? Hoe moeten mensen in principe handelen? Dat zijn de vragen van de ethiek of de moraal (ik gebruik deze termen door elkaar). Waarom doen deze vragen zich voor? Waarom moeten we ze beantwoorden? Zulke vragen rijzen en moeten alleen beantwoord worden omdat individuen bestaan en behoefte hebben aan een principiële leidraad over hoe te leven en te gedijen.


We worden niet geboren met de kennis hoe te overleven en geluk te bereiken, noch verwerven we die kennis automatisch, noch, als we die wel verwerven, handelen we automatisch naar die kennis. (Kijk maar naar de ontelbare ellendige mensen in de wereld.) Als we willen leven en bloeien, hebben we een principiële leidraad nodig om dat doel te bereiken. Ethiek is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met het verschaffen van een dergelijke leidraad.


Een juiste moraal zegt bijvoorbeeld tegen het individu: Ga uit van de rede (in tegenstelling tot geloof of gevoelens) - kijk naar de werkelijkheid, identificeer de aard der dingen, leg causale verbanden, gebruik de logica - want de rede is je enige middel tot kennis, en dus je enige middel om levensbelangrijke doelen en waarden te kiezen en te bereiken. Moraliteit zegt ook: Wees eerlijk - doe niet alsof feiten anders zijn dan ze zijn, verzin geen alternatieve werkelijkheden in je geest en behandel ze niet als echt - omdat de werkelijkheid absoluut is en niet kan worden vervalst, en omdat je de echte wereld moet begrijpen om er succesvol in te zijn. Moraliteit geeft verder richtlijnen voor de omgang met mensen. Zo staat er bijvoorbeeld: Wees rechtvaardig - beoordeel mensen rationeel, volgens de beschikbare en relevante feiten, en behandel ze dienovereenkomstig, zoals ze het verdienen behandeld te worden - omdat dit beleid van cruciaal belang is voor het aangaan en onderhouden van goede relaties en voor het vermijden, beëindigen of beheersen van slechte relaties. En moraliteit zegt: Wees onafhankelijk - denk en oordeel zelf, wend u niet tot anderen voor wat u moet geloven of aanvaarden - want waarheid is niet het overeenkomen met de opvattingen van andere mensen, maar het overeenkomen met de feiten van de werkelijkheid. Enzovoort.


Door middel van een dergelijke leiding (en het voorgaande is slechts een korte indicatie) stelt de moraal het individu in staat om te leven en te floreren. En dat is nu precies het doel van een morele leidraad: het individu te helpen bij het kiezen en bereiken van doelen en waarden die het leven dienen, zoals een opleiding, een carrière, recreatieve activiteiten, vriendschappen en romantiek. Het doel van moraliteit is, zoals de grote individualist Ayn Rand het uitdrukte, om je te leren genieten en te leven.


Net zoals het individu, en niet de groep, metafysisch werkelijk is, en net zoals het individu, en niet het collectief, een verstand heeft en denkt, zo is ook het individu, en niet de gemeenschap of de maatschappij, de fundamentele eenheid van morele zorg. Het individu is moreel gezien een doel op zich, niet een middel voor de doelen van anderen. Ieder individu moet zijn levenswaarden nastreven en de rechten van anderen om hetzelfde te doen respecteren. Dit is de moraliteit die voortvloeit uit de metafysica en de epistemologie van het individualisme.


Welke moraal vloeit voort uit de metafysica en de epistemologie van het collectivisme? Precies wat je zou verwachten: een moraal waarin het collectief de basiseenheid van morele zorg is.


In de collectivistische visie op moraliteit, legt de "progressieve” intellectueel de heer Low uit, "is het onderscheid tussen de beschaafde en de onbeschaafde maatschappij vooral dat in de eerste het individu niets is en de maatschappij alles; in de tweede is de maatschappij niets en het individu alles". Aan het begin van dit artikel heeft de heer Low geholpen met de definitie van collectivisme; hier gaat hij verder met de nadruk op de vermeende "beschaafdheid" van het collectivisme:


“In een beschaafde maatschappij heeft de mens geen andere rechten dan die welke de maatschappij hem toestaat te genieten. Vanaf de dag van zijn geboorte tot de dag van zijn dood laat de maatschappij hem bepaalde zogenaamde rechten genieten en ontneemt hem andere; niet ... omdat de maatschappij in het bijzonder het individu wil bevoordelen of onderdrukken, maar omdat haar eigen behoud, welzijn en geluk de belangrijkste overwegingen zijn. En opdat de maatschappij niet ten onder zou gaan, opdat zij een nog hoger niveau zou bereiken, opdat mannen en vrouwen betere burgers zouden worden, staat de maatschappij hun bepaalde voorrechten toe en beperkt zij hen in het gebruik van andere. Soms ondervindt het individu bij de uitoefening van deze macht veel ongemak en soms zelfs een schijnbaar onrechtvaardige situatie. Dit valt te betreuren, maar het is onvermijdelijk. Het doel van de beschaafde maatschappij is het grootste goed te doen aan het grootste aantal, en omdat het grootste aantal voordeel kan halen uit het grootste goed, moet het individu zijn eigen verlangens of neigingen ondergeschikt maken ten voordele van allen."7


Omdat de heer Low dat schreef in 1913 - voordat Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Pol Pot en consorten honderden miljoenen mensen martelden en vermoordden, expliciet in naam van "het grootste goed voor het grootste aantal" - mag hem enige mildheid worden gegund. De collectivisten van vandaag hebben echter niet zo'n excuus.


Zoals Ayn Rand schreef in 1946, en zoals elke volwassene die wil nadenken nu kan waarderen,

"Het grootste goed voor het grootste aantal" is een van de meest gemene slogans die ooit aan de mensheid is opgedrongen. Deze slogan heeft geen concrete, specifieke betekenis. Hij kan op geen enkele manier welwillend worden geïnterpreteerd, maar kan op vele manieren worden gebruikt om de meest wrede daden te rechtvaardigen.

Wat is de definitie van "het goede" in deze slogan? Geen, behalve: wat goed is voor het grootste aantal. Wie, in een bepaalde kwestie, beslist wat goed is voor het grootste aantal? Waarom, het grootste aantal.


Als u dit moreel vindt, moet u de volgende voorbeelden goedkeuren, die exacte toepassingen van deze slogan in de praktijk zijn: eenenvijftig procent van de mensheid maakt de andere negenenveertig tot slaaf; negen hongerige kannibalen eten de tiende op; een lynchende menigte vermoordt een man die zij als gevaarlijk voor de gemeenschap beschouwen.


Er waren zeventig miljoen Duitsers in Duitsland en zeshonderdduizend Joden. Het grootste aantal (de Duitsers) steunde de nazi-regering die hen vertelde dat hun grootste goed gediend zou zijn met het uitroeien van het kleinere aantal (de Joden) en het inpikken van hun bezittingen. Dit was de gruwel die in de praktijk werd bereikt door een gemene slogan die in theorie werd aanvaard.


Maar, zult u zeggen, de meerderheid heeft in al deze voorbeelden ook geen echt goed voor zichzelf bereikt? Nee, dat is niet zo. Want "het goede" wordt niet bepaald door het tellen van aantallen en wordt niet bereikt door het opofferen van wie dan ook aan wie dan ook.” 8

De collectivistische opvatting van moraliteit is overduidelijk slecht en aantoonbaar onjuist. Het welzijn van de gemeenschap kan logischerwijs geen voorrang krijgen boven dat van het individu, omdat de enige reden waarom morele concepten zoals "goed" en "zouden moeten" überhaupt nodig zijn, is dat individuen bestaan en principiële leiding nodig hebben om hun leven in stand te houden en te bevorderen. Elke poging om het doel van de moraliteit tegen het individu te keren. De fundamentele eenheid van de menselijke werkelijkheid en dus van het morele belang - is niet alleen een morele misdaad; het is een poging om de moraliteit als zodanig uit te roeien.


Zeker, samenlevingen - die uit individuen bestaan - hebben ook morele principes nodig, maar alleen om individuen in staat te stellen te handelen op een manier die nodig is om hun eigen leven in stand te houden en te bevorderen. Het enige morele beginsel dat een samenleving moet omarmen, wil zij een beschaafde samenleving zijn, is dus het beginsel van de individuele rechten: de erkenning van het feit dat ieder individu moreel gezien een doel op zich is en een moreel voorrecht heeft om naar eigen inzicht en voor eigen bestwil te handelen, vrij van dwang door anderen. Volgens dit principe heeft ieder individu het recht om te denken en te handelen zoals het hem schikt; hij heeft het recht om de producten van zijn inspanningen vrijwillig te produceren en te verhandelen, met wederzijdse instemming tot wederzijds voordeel; hij heeft het recht om klachten te negeren dat hij niet een of ander zogenaamd "groter goed" dient - en niemand, ook groepen en regeringen niet, heeft het morele recht om hem te dwingen tegen zijn oordeel in te handelen.

Dit brengt ons op het terrein van de politiek.


Politiek, individualisme en collectivisme

De politiek van het individualisme is in wezen wat de Amerikaanse stichters voor ogen stond toen zij de Verenigde Staten stichtten, maar er niet in slaagden dit perfect te implementeren: een land van vrijheid, een samenleving waarin de overheid maar één ding doet en dat goed doet - de rechten van alle individuen in gelijke mate beschermen door het gebruik van fysiek geweld in sociale relaties te verbieden en door geweld alleen te gebruiken als vergelding en alleen tegen degenen die het gebruik ervan initiëren. In zo'n samenleving gebruikt de overheid waar nodig geweld tegen dieven, afpersers, moordenaars, verkrachters, terroristen en dergelijke - maar zij laat vreedzame, rechten respecterende burgers volledig vrij om hun leven te leiden en hun geluk na te streven in overeenstemming met hun eigen oordeel.


Met het oog daarop bestaat een juiste, rechten-eerbiedigende regering uit wetgevende macht, rechtbanken, politie, een leger, en alle andere takken en departementen die nodig zijn voor de bescherming van individuele rechten. Dit is de essentie van de politiek van het individualisme, die logisch volgt uit de metafysica, epistemologie en ethiek van het individualisme.


Welke politiek volgt uit die van het collectivisme?


"Amerika functioneert het best wanneer zijn burgers individueel eigenbelang opzij zetten om samen grootse dingen te doen - wanneer we het algemeen belang verheffen," schrijft David Callahan van de collectivistische denktank Demos.9 Michael Tomasky, redacteur van Democracy, gaat hierop in en legt uit dat het moderne "liberalisme is opgebouwd rond het idee - het filosofische principe - dat burgers moeten worden opgeroepen om verder te kijken dan hun eigenbelang en te werken aan een groter algemeen belang."


“Historisch gezien is dit de morele basis van liberaal bestuur, niet rechtvaardigheid, niet gelijkheid, niet rechten, niet diversiteit, niet bestuur, en zelfs niet welvaart of kansen. Liberaal bestuur houdt in dat van burgers wordt verlangd dat zij hun eigenbelang afwegen tegen het algemeen belang... Dit is eigenlijk de enige rechtvaardiging die leiders tegenover burgers voor liberaal bestuur kunnen aanvoeren: Dat allen gevraagd wordt bij te dragen aan een project dat groter is dan zijzelf. ... burgers die zich opofferen voor en deelnemen aan de creatie van een gemeenschappelijk goed.”10


Dit is de ideologie van hedendaags links in het algemeen, inclusief, uiteraard, president Barack Obama. Zoals Obama het stelt, moeten we gehoor geven aan de "oproep tot opoffering" en onze "ethische en morele kernverplichting" nakomen om "naar elkaar om te zien" en "verenigd te zijn in dienst van een groter goed. "11 "Individuele acties, individuele dromen, zijn niet voldoende. We moeten ons verenigen in collectieve actie, collectieve instellingen en organisaties opbouwen."12


Maar moderne "liberalen" en nieuwe "progressieven" staan niet alleen in hun pleidooi voor de politiek van het collectivisme. Zij worden vergezeld door rechtse bedriegers, zoals Rick Santorum, die zich voordoen als voorstanders van vrijheid, maar die in hun perverse pleidooi het concept van vrijheid zelf vernietigen.


"Juist gedefinieerd," schrijft Santorum, "is vrijheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid voor iets dat groter of hoger is dan het zelf. Het is het najagen van onze dromen met een oog op het algemeen welzijn. Vrijheid is de dubbele activiteit van het opheffen van onze ogen naar de hemel en tegelijkertijd onze handen en harten uitstrekken naar onze naaste. "13 Het is niet "de vrijheid om zo egoïstisch te zijn als ik wil," of "de vrijheid om met rust gelaten te worden," maar "de vrijheid om je plichten na te komen - plichten tegenover God, je familie en je buren."14


Dat is de staat van de politiek in Amerika vandaag, en dit is de keuze waar we voor staan: Amerikanen kunnen ofwel het feit blijven negeren dat collectivisme vanaf de basis volkomen corrupt is, en zo doorgaan op de weg naar statisme en tirannie, of we kunnen naar de werkelijkheid kijken, ons verstand gebruiken, de absurditeiten van collectivisme en de wreedheden die eruit voortvloeien erkennen, en de waarheid van de daken en over het internet schreeuwen.


Wat zou er gebeuren als we dat laatste deden? Zoals Ayn Rand zei: "Je zou verbaasd zijn hoe snel de ideologen van het collectivisme zich terugtrekken als ze een zelfverzekerde, intellectuele tegenstander tegenkomen. Hun zaak berust op een beroep op menselijke verwarring, onwetendheid, oneerlijkheid, lafheid, wanhoop. Kies de kant die zij niet durven te benaderen; doe een beroep op de menselijke intelligentie."15


Heeft het betreffende artikel waarde voor u gehad? Meld je aan voor 1 van onze leesclubs om dit soort artikelen te bespreken en registreer je voor onze nieuwsbrief zodat je geen nieuwe artikelen zult missen.


Eindnoten

1 A. Maurice Low, “What is Socialism? III: An Explanation of ‘The Rights’ Men Enjoy in a State of Civilized Society,” The North American Review, vol. 197, no. 688 (March 1913), p. 406.

2 Letter to Thomas Auld, September 3, 1848, in Frederick Douglass: Selected Speeches and Writings (Chicago: Lawrence Hill Books, 1999). Also available online at http://www.yale.edu/glc/archive/1121.htm.

3 John Dewey, “The Ethics of Democracy,” in The Early Works of John Dewey, Volume 1, 1882–1898: Early Essays and Leibniz’s New Essays, 1882–1888, edited by Jo Ann Boydston and George E. Axetell (Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 2008), p. 232.

4 The roots of this idea can be found in Plato’s The Republic.

5 Cf. Ayn Rand, Introduction to Objectivist Epistemology, 2nd ed., edited by Harry Binswanger and Leonard Peikoff (New York: Penguin, 1990), p. 35.

6 Helen E. Longino, “Knowledge in Social Theories of Science,” in Socializing Epistemology: The Social Dimensions of Knowledge, edited by Frederick F. Schmitt (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1994), pp. 139, 142–43.

7 Low, “What is Socialism? III,” pp. 405–6.

8 Ayn Rand, “Textbook of Americanism,” in The Ayn Rand Column (New Milford, CT: Second Renaissance Books, 1998), p. 90.

9 David Callahan, “The Biggest Idea in Obama’s Speech: A Common Good,” The Demos Weblog, January 26, 2012, http://www.policyshop.net/home/2012/1/26/the-biggest-idea-in-obamas-speech-a-common-good.html.

10 Michael Tomasky, “Party in Search of a Notion,” The American Prospect, April 18, 2006. Available online at http://prospect.org/article/party-search-notion.

11 Barack Obama, Keynote Address, Sojourners/Call to Renewal-sponsored Pentecost conference, June 2006, http://www.sojo.net/index.cfm?action=news.display_article&mode=C&NewsID=5454; Penny Starr, “Obama Calls Health Care a ‘Moral Obligation,’ But Pro-lifers Say Tax Money for Abortions Is ‘Moral’ Issue,” August 21, 2009, http://www.cnsnews.com/news/article/52844; Obama, Commencement Speech at Wesleyan University, 2008, http://www.wesleyan.edu/newsrel/announcements/rc_2008/obama_speech.html.

12 Hank De Zutter, “What Makes Obama Run?,” Chicago Reader, December 7, 1995. Available online at http://www.chicagoreader.com/chicago/what-makes-obama-run/Content?oid=889221.

13 Rick Santorum, It Takes a Family (Intercollegiate Studies Institute, 2005), pp. 14–15.

14 Jonathan Rauch, “A Frothy Mixture of Collectivism and Conservatism: America’s Anti-Reagan Isn’t Hillary Clinton. It’s Rick Santorum,” Reason Magazine, September 6, 2005. Available online at http://reason.com/archives/2005/09/06/a-frothy-mixture-of-collectivi.

15 Ayn Rand, “The Cashing-In: The Student ‘Rebellion,’” in Capitalism: The Unknown Ideal (New York: Signet, 1967), p. 269.


댓글


bottom of page